Svaki proizvođač otpada sa sobom nosi odgovornost u upravljanju otpadom koju obuhvataju i određene obaveze. 

Zakon o otpadu (Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010) jasno definiše između ostalog vrste i klasifikaciju otpada, planiranje upravljanja otpadom, subjekte upravljanja otpadom, kao i odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom.

Vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da klasifikuje otpad na propisan način i podnosi izveštaje Agenciji u skladu sa zakonom. Zakon o upravljanju otpadom predviđa novčanu kaznu od 1.500.000 do 3.000.000 dinara u slučaju da privredna društva i preduzeća ne obavljaju poslove u skladu sa planom upravljanja otpadom. U kaznene mere spada i zabrana obavljanja određene privredne djelatnosti, a odgovornom licu i zabrana vršenja dužnosti do deset godina.

Zašto izabrati obuke u vezi upravljanja otpadom i zaštite životne sredine?

Ukoliko želite:

 • da ostvarite kompetencije koje će vam omogućiti da postupate u skladu sa „dobrom praksom“, kroz uvođenje sistema upravljanja otpadom 
 • da ostvarite razumevanje i osposobite se za upotrebu opšti termina iz domena upravljanja otpadom
 • da ostvarite razumevanje principa upravljanja otpadom i osposobite se da te principe primenjujete u realnoj praksi
 • da se upoznate sa zahtjevima relevantnih zakona i propisa, uključujući obaveze generatora otpada u odnosu na utvrđivanje karaktera otpada i izvještavanje
 • da steknete čitav niz dodatnih kompetencija u vezi: metoda tj. načina sakupljanja, skladištenja i obeležavanja otpada, klasifikacije i kategorizacija otpada (uključujući to – kako se ono vrši, ko je za to ovlašćen i koji su očekivani rezultati tih aktivnosti), edukaciju zaposlenih, dokumentacije u vezi kretanju otpada, izveštavanja o otpadu (uključujući obaveze izveštavanja prema ovlašćnim organima) – i ostalih oblasti koje će vam omogućiti da stečena znanja i vještine primenite u realnoj praksi.

Kome su obuke namenjene?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju menadžeri i zaposleni u organizacijama koje su vlasnici otpada, u komunalnim preduzećima, preduzećima u kojim se generišu svi relevantni tipovi otpada, kao i sva ostala fizička i/ili pravna lica koja žele da se upoznaju sa odgovornostima i obavezama u upravljanju otpadom, menadžeri i zaposleni u oraganizacijama koje su vlasnici otpada, u komunalnim preduzećima, preduzećima u kojim se generišu svi relevantni tipovi otpada, kao i sva ostala fizička i/ili pravna lica koja žele da se upoznaju sa odgovornostima i obavezama u upravljanju otpadom.

 • Vlasnicima otpada
 • Komunalnim preduzećima
 • Preduzećima u kojim se generišu svi relevantni tipovi otpada
 • Svim ostalim fizičkim i/ili pravnim licima koja žele da se upoznaju sa odgovornostima i obavezama u upravljanju otpadom

Uslovi u kojima se obuke realizuju

Vi ste jedinstveni. Vaša organizacija je jedinstvena. Imajući to u vidu, obuke možemo održati u uslovima koje ćemo maksimalno prilagoditi vašim potrebama i vašoj pogodnosti, čime se ujedno i maksimiziraju ishodi učenja i treninga u okviru obuka. Izborom jedne ili kombinacijom nekoliko opcija navedenih u nastavku, izvođenje obuka se može realizovati sa karakteristikama i u okruženju koje vam najviše odgovara.

Materijali za rad tokom obuka

Svi relevantni materijali potrebni za rad tokom obuka obezbeđuje ECOS-CERT i predaje se kandidatima tokom izvođenja obuke (u zavisnosti od programa obuke i karakteristike konkretnih materijala, oni se dostavljaju u cjelini, izvodu ili u segmentima, u štampanoj i/ili elektronskoj formi).

Evaluacija kompetencija i formalni ishodi obuka

Evaluacija rada kandidata se vrši tokom izvođenja obuke i tokom završnog testirana kandidata (putem evaluacije završnog testa, rezultata individualnih i/ili grupnih zadataka, usmene provere, i sl.), po šemi i programu u skladu sa izabranim nivoom obuke.

Kandidati za koje se u procesima evaluacije ustanovi da su ostvarili kompetencije izabranog nivoa obuke ostvaruju: 

 • sertifikat o pohađanju
 • sertifikat o ostvarenim kompetencijama,
 • saplement sertifikata sa opisom ostvarenih kompetencija.