Društvena odgovornost

Predmet i područje primjene

SA 8000:2014 je univerzalno primjenjiv na svaki tip organizacije, bez obzira na veličinu, geografski položaj ili industrijski sektor.

Namjena Standarda SA 8000:2014 je da obezbjedi povjerljiv sljed događaja zasnovanom na UN Deklaraciji o ljudskim pravima, ILO i drugim međunarodnim ljudskim pravima, normama o radu i nacionalnim zakonima o radu, da osposobi i zaštiti sve osobe unutar organizacije i da utiče na one koji obezbjeđuju proizvode i servise za organizaciju, uključujući zaposlene osobe u organizaciji i kod dobavljača, podugovarača, poddobavljača i domaćih radnika.

Očekivano je da organizacija mora biti u skladu sa ovim Standardom kroz odgovarajući i efektivni Sistem menadžmenta

Naše usluge se odnose na: