Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

Predmet i područje primjene

ISO 22301:2019 standard za menadžment kontinuitetom poslovanja specificira zahtjeve za planiranje, uspostavljanje, primjenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja vjerovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave.

Zahtjevi specificirani u ISO 22301:2019 su generički i predviđeno je da budu primjenljivi na sve organizacije ili njihove dijelove, bez obzira na tip, veličinu ili prirodu organizacije. Stepen primjene ovih zahtjeva zavisi od okruženja u kojem organizacija funkcioniše, kao i od složenosti organizacije.

Nije namjera da se ovim međunarodnim standardom nametne jednoobraznost strukture sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS), već da organizacija projektuje BCMS primjeren svojim potrebama, kao i da ispunjava zahtjeve svojih zainteresovanih strana. Ove potrebe su uobličene zahtjevima zakona i propisa, organizacionim i industrijskim zahtjevima, proizvodima i uslugama, primjenjenim procesima, veličinom i strukturom organizacije, kao i zahtjevima njenih zainteresovanih strana.

ISO 22301:2019 je primjenjiv u organizacijama svih tipova i veličina, koje žele da:

a) uspostave, primjene, održavaju i poboljšavaju BCMS,

b) obezbede usaglašenost sa izjavom o politici kontinuiteta poslovanja,

c) pokažu usaglašenost prema ostalima,

d) zatraže sertifikaciju/registraciju svog BCMS od strane akreditovanog sertifikacionog tijela, ili

e) sami utvrde usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom

ISO 22301:2019 može se koristiti da se ocijeni sposobnost organizacije da ispuni sopstvene potrebe i obaveze u vezi sa kontinuitetom.

Naše usluge se odnose na: