Sistem menadžmenta (IT) uslugama

Predmet i područje primjene

ISO/IEC 20000-1:2018 predstavlja standard o sistemu menadžmenta uslugama (SMS). Standardom se specificiraju zahtjevi za pružaoca usluge da planira, uspostavi, primjenjuje, izvršava, prati, preispituje, održava i poboljšava sistem menadžmenta uslugama (SMS). Zahtjevi obuhvataju projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga kako bi se ispunili zahtjevi za usluge.

ISO/IEC 20000-1:2018 mogu koristiti:

a) organizacija koja traži usluge od pružaoca usluge i zahtjeva potvrdu da će njihovi zahtjevi za usluge biti ispunjeni;

b) organizacija koja zahtjeva dosljedan pristup svih svojih pružaoca usluga, uključujući one u lancu snabdjevanja;

c) pružalac usluge koji namjerava da demonstrira svoju sposobnost za projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšanje usluge tako da ispunjava zahtjeve za usluge;

d) pružalac usluge, kako bi pratio, mjerio i preispitivao svoje procese menadžmenta uslugama i same usluge;

e) pružalac usluge, kako bi poboljšao projektovanje, tranziciju i isporuku usluga kroz efektivnu primjenu i rad SMS-a;

f) ocjenjivač ili provjeravač, kao kriterijum za ocjenjivanje usaglašenosti SMS-a pružaoca usluge prema zahtjevima u ISO/IEC 20000-1:2018.

Procesi menadžmenta uslugom i odnos između procesa mogu se primjeniti na različite načine od strane različitih pružalaca usluga. Priroda odnosa između pružaoca usluge i korisnika utijecaće na to kako se primenjuju procesi menadžmenta uslugama.

Naše usluge se odnose na: