Akt o bezbJednosti IKT sistema od posebnog značaja

Na osnovu Zakona o informacionoj bezbjednosti, svi zakonom definisani operatori IKT sistema, odnosno korisnici IKT sistema su u obavezi izraditi Akt o informacionoj bezbjednosti.

IKT sistemi od posebnog značaja su sistemi koji se koriste:

1) u obavljanju poslova u organima javne vlasti;

2) za obradu podataka koji se, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, Smatraju naročito osjetljivim podacima o ličnosti;

3) u obavljanju Djelatnosti od opšteg interesa i to u oblastima:

(1) proizvodnja, prenos i distribucija električne energije;

(2) proizvodnja i prerada uglja;

(3) istraživanje, proizvodnja, prerada, transport i distri- bucijanafte i prirodnog i tečnog gasa;

(4) promet nafte i naftnih derivata; željezničkog, poštanskog i vazdušnog saobraćaja;

(5) elektronska komunikacija;

(6) izdavanje službenog glasila Republike Srpske;

(7) upravljanje nuklearnim objektima;

(8) korišćenje, upravljanje, zaštita i unapređivanje dobara od opšteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, šume, plovne reke, jezera, obale, banje, divljač, zaštićena područja);

(9) proizvodnja, promet i prevoz naoružanja i vojne opreme;

(10) upravljanje otpadom;

(11) komunalne djelatnosti;

(12) poslovi Finansijskih institucija;

(13) zdravstvena zaštita;

(14) usluge Informacionog društva namenjene drugim pružaocima usluga informacionog društva u cilju omogućavanja pružanja njihovih usluga.