Konsalting je postao veoma važan segment u procesu unaprjeđenja i razvoja poslovanja, potreba za stručnim i specijalizovanim savjetima raste kako kod nas tako i međunarodnim okvirima. Biznis se danas suočava sa mnoštvom novih izazova i pod stalnim je pritiskom koji zahtjevaju unapredjenje dijela operacija koje se bave upravljanjem rizika. Neophodno je na vrijeme sagledati i poboljšati performanse i unaprijediti razvoj održivih strategija za postizanje organizacijske otpornosti-elastičnosti.

Naši konsultanti donose nasledje najbolje prakse i trendove savremenog poslovnog svijeta, posjedujemo znanje i iskustva da pomognemo klijentima da unaprijede svoje poslovanje i operacije. Poslovni svijet se konstantno razvija i mijenja, a uz to dolaze novi izazovi za organizaciju. Od geografskih i regulatornih pitanja, upravljanja u kriznim periodima… pa do susreta sa novim kulturnim zahtjevima. Danas je menadžment više nego ikada do sada pod stalnim pritiskom da na vrijeme predvidi i osmisli modele upravljanja rizicima, da poboljša performanse i razvije održivu strategiju.

Tržište je danas otovoreno i globalno, a borba za kupca sve okrutnija i teža. Od mnogo faktora zavisi visina profita koji će organizacija ostvariti. U takvim kompleksnijim uslovima tržišne ekonomije i poslovanja, uz razvoj novih metoda i tehnika za unapređenje organizacije, inovativnih novih procesa, upravljanja ljudskim resursima i dr.., mnogi vlasnici i menadžeri primorani su da eksterno angažuju konsultante kako bi održali korak sa razvojem poslovnih praksi i uvećali svoje šanse na tržištu.

ECOS-CERT Vam pruža usluge poslovnog konsaltinga iz više oblasti; primene i implementacije međunarodnih standarda, definisanja organizacione strukure i sistematizacije radnih mesta, razvoja prodajnih aktivnosti, usklađivanja sa zakonskim propisima iz određenih oblasti, primjene pravila bezbjednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, finansija i mnogih drugih …. , pomoć i savjete u pogledu izbora sertifikacionog tijela, internog i eksterng audita …

Unaprijedite svoje poslovanje

Da bi se postigli zacrtani ciljevi organizacije moraju da se fokusirajau na kvalitet, konstantan rast i da na vrijeme unaprijede svoje operacije, te da konstantno prilagodjavaju svoju strategiju i usmjeravaju je ka željenom cilju i zahtjevima tržišta. Međutim sve češće se dešava, da se menadžment iz najboljih namjera sa ciljem da pronađe odgovarajuće modele-rješenja, kako bi krenuo napred, okreće sanaciji štete, a ne pronalaženju i rješavanju uzroka problema.

Naš zadatak je da na vrijeme sagledamo sve segmente koji su bitni za naše klijente, da kroz identifikaciju-procjenu operacija predvidimo moguće probleme i dodjemo do sistemskog rješenja. Veom bitno je da oni koji angažuju konsultanta budu svjesni da će valjanost urađenog posla zavisiti i od njih samih, jer samo uz punu saradnju sa konsultantom mogu se očekivati najbolji rezultati. Konsultant ima zadatak da usmjerava na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa nekim zahtjevima (zakonima, standardima i slično) ili sa internim ciljevima organizacije. Naravno to podrazumjeva i pojašnjenje tih zahtjeva i aktivno učestvovanje konsultanta u razvoju procedura, izradi neke dokumentacije i slično. Ukoliko organizacija nema tehničkih uslova za izradu i/ili štampu dokumenata, konsultant treba da se postara da ih organizacija obavezno dobije (u elektronskoj ili papirnoj formi).

Implementacija

Implementacija standarda ili nekog proces je veoma važan korak za otpornost organizacije. Implementacija standarda ili procedure predstavlja proces utvrđivanja odredbi za opštu i višestruku upotrebu u vezi sa postojećim ili budućim potrebama, a radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u određenoj oblasti. Rezultati ovog procesa su standardi kao zvanična dokumenta sa zahtjevima koji se odnose na proizvod, proces u kome proizvod nastaje ili preduzeće kao poslovni sistem osnovan radi obavljanja određene djelatnosti koja stvara vrijednost (proizvod ili uslugu) za tržište (korisnike i krajnje kupce) i za vlasnike.

Otpornost organizacije je “sposobnost da predvidi, na vrijeme pripremi, odgovori i prilagodi se tržišnim promjenama i naglim poremećajima, kako bi preživjeli i napredovali.” Ovakav pristup prevazilazi sam koncept upravljanja rizicima, i predstavlja više holistički pogled na poslovno zdravlje i uspeh jedne organizacije.  Elastična organizacija je ona koja ne preživljava samo na dugi rok, već cvjeta – prolazi test vremena i zahtjeve moderne ekonomije. Otpornost organizacija je strateški imperativ za organizaciju koja ima za cilj da napreduje u današnjem dinamičnom i povezanom svijetu. To nije jednokratan postupak, već proces koji se postiže i uspostavlja tokom vremena i dugoročno evoluira i razvija. Potpuna otpornost jedne organizacije zahtjeva usvajanje dobrih navika i iskustva , ali i najbolje prakse konsultanata i spoljnih saradnika, da se uspostave procedure za unapređenje poslovanja kroz izgradnju novih znanja , edukaciju i osposobljenost  kadra u svim aspektima organizacije.

 

Kako bi se pomogli našim klijentima u sve većim i zahtevnijim poslovnim izazovima, naši konsultanti implementiraće standard u vašu organizaciju, izvršiti procjenu, izgraditi i poboljšati vaše interne i eksterne poslovne procdure, identifikovati, po potrebi unaprediti i postaviti nedostajuće procese, edukovati ljude da pruže najbolje u praksi.