Sistem menadžmenta protiv mita

Predmet i područje primjene

ISO 37001:2016 specificira zahtjeve i daje uputstvo za uspostavljanje, primjenjivanje, održavanje, preispitivanje i poboljšavanje sistema menadžmenta protiv mita. Sistem može da bude samostalan ili integrisan u cjelokupan sistem menadžmenta.

ISO 37001:2016 se bavi sledećim pitanjima u vezi sa aktivnostima organizacije:

– mitom u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;

– mitom od strane organizacije;

– mitom od strane osoblja organizacije koje djeluje u njeno ime ili u njenu korist;

– mitom od strane poslovnih saradnika organizacije koji djeluju u njeno ime ili u njenu korist;

– mitom organizaciji;

– mitom osoblju organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

– mitom poslovnim saradnicima organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

– direktnim i indirektnim mitom (npr. mito koje se nudi ili prima od treće strane).

ISO 37001:2016 je primjenljiv samo na mito. On uspostavlja zahtjeve i daje uputstvo za sistem menadžmenta projektovan da pomogne organizaciji da sprečava, otkriva i odgovara na mito i usklađuje se sa zakonima protiv mita i dobrovoljnim posvećenostima primjenljivim na njene aktivnosti.

ISO 37001:2016 se ne bavi posebno prevarama, kartelima i drugim krivičnim djelima vezanim za zloupotrebu monopola / narušavanje konkurencije, pranje novca ili druge aktivnosti u vezi sa koruptivnim praksama, mada organizacija može da izabere da proširi predmet i područje primjene sistema menadžmenta tako što će uključiti i ove aktivnosti.

Zahtjevi su generički i namjera je da budu primjenljivi na sve organizacije (ili dijelove organizacije), nezavisno od tipa, veličine ili prirode aktivnosti, i bez obzira da li su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

Naše usluge se odnose na: