Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Predmet i područje primjene

ISO 45001:2018 specificira zahtjeve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) i daje uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbeđuju bezbjedna i zdrava radna mjesta, sprečavanjem povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse.

ISO 45001:2018 je primjenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, primjenjuje i održava OH&S sistem menadžmenta da bi poboljšavala bezbjednost i zdravlje na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju mjeru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i da bi se bavila neusaglašenostima OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima.

ISO 45001:2018 pomaže organizaciji da ostvaruje predviđene ishode svog OH&S sistema menadžmenta. Konzistentno sa OH&S politikom organizacije, predviđeni ishodi OH&S sistema menadžmenta obuhvataju:

a) stalno poboljšavanje OH&S performansi;
b) ispunjavanje zakonskih zahtjeva i drugih zahtjeva;
c) ostvarivanje OH&S ciljeva.

ISO 45001:2018 je primjenljiv u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti. Primjenljiv je na OH&S rizike kojima organizacija upravlja, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kome organizacija radi i potrebe i očekivanja njenih radnika i drugih zainteresovanih strana.

ISO 45001:2018 ne iskazuje specifične kriterijume za OH&S performanse, niti se propisuje projektovanje OH&S sistema menadžmenta

ISO 45001:2018 omogućava organizaciji da kroz OH&S sistem menadžmenta, integriše i druge aspekte zdravlja i bezbjednosti, kao što su dobro fizičko i mentalno zdravlje/dobrobit radnika.

ISO 45001:2018 se ne bavi pitanjima kao što su bezbjednost proizvoda, oštećenje imovine ili uticaji na životnu sredinu, nego samo rizicima koje oni nose za radnike i druge relevantne zainteresovane strane.

ISO 45001:2018 može da se koristi u cjelosti ili djelimično u cilju sistematičnog poboljšavanja menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu. Međutim, tvrdnje o usaglašenosti sa ovim dokumentom nisu prihvatljive ukoliko svi njegovi zahtjevi nisu uključeni u OH&S sistem menadžmenta organizacije i ispunjeni bez izuzetaka.

Naše usluge se odnose na: