Sistem menadžmenta procesa bezbednog štampanja

Predmet i područje primjene

ISO 14298:2013 definiše zahtjeve za sistem menadžmenta bezbjednog štampanja za bezbjedno štampanje.

ISO 14298:2013 standard definiše minimalan set zahtjeva za sistem menadžmenta bezbjednog štampanja

Organizacija obezbjeđuje da se zahtjevi kupaca vezani za bezbjednost ispunjavaju pod uslovom da nisu u konfliktu sa ovim međunarodnim standardom.

Naše usluge se odnose na: