Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

Predmet i područje primjene

ISO/IEC 27001:2013 specificira zahtjeve za uspostavljanje, primjenu, održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta bezbjednošću informacija unutar konteksta organizacije. Ovaj međunarodni standard takođe obuhvata zahtjeve za ocjenjivanje rizika i postupanje sa rizicima po bezbjednost informacija koji odgovaraju potrebama organizacije.

Zahtjevi postavljeni u ISO/IEC 27001:2013 su generički i predviđeno je da budu primenljivi na sve organizacije, bez obzira na njihov tip, veličinu ili prirodu. Izostavljanje bilo kojeg zahtjeva specificiranog u tačkama od 4 do 10 ne može se prihvatiti kada organizacija izjavljuje da je usaglašena sa ovim međunarodnim standardom.

Naše usluge se odnose na: