Otvorene obuke (Public trainings)

Ovim obukama može da prisustvuje svaki kandidat – bilo da je u pitanju pojedinac ili je u pitanju više članova jedne ili više organizacija – na osnovu prethodno obavljene registracije.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se odvijaju u specijalno prilagođenim lokacijama za obuku kandidata, koje su izmještene izvan organizacija prisutnih, čime se smanjuju eventualno ometanje koje se može desiti na radnom mjestu kandidata, a što često ograničava efekte učenja. Ujedno, budući da je priroda ovih obuka primarno grupna i da kandidati često dolaze iz raznih organizacija, stvara se mogućnost umrežavanja i rada sa osobama koje imaju iskustvima iz srodnih ili drugih oblasti.

Organizacione obuke

Organizacione obuke su obuke koje su posebno prilagođene potrebama vaše organizacije. On mogu da se odvijaju:

  • na vašoj lokaciji (in-house obuke) ili
  • na drugoj prigodnoj lokaciji van vaših prostorija, koju ste smo mi ili vi prilagodili potrebama obuke.

Za ove obuke je karakteristično to da organizacija ima kontrolu nad strukturom kandidata koji učestvuju u obuci, bilo da je u pitanju jedan kandidat, članovi grupa ili tima jedne organizacije, sa ili bez učešća članova njihovih partnerskih i drugih organizacija.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se vremenski okviri i lokacije mogu zakazati tako da se prilagode potrebama kandidata. Budući da ove obuke nisu otvorene, već se odnese na posebno izabrane kandidate, one mogu biti ciljane i posebno prilagođene potrebama specifičnih timova (u obimu koji program obuke dozvoljava; tzv. tailor-made pristup). Kandidati, najčešće članovi jednog ili više timova organizacije, mogu podijeliti specifične probleme sa kojima se suočavaju u vezi sa temama koje obuke obrađuju, bez brige o povjerljivim informacijama ili ugledu organizacije, a potencijalna bliskost i međusobno poznavanje kandidata može biti odlična osnova za napredno za učenje u timu.

Ove obuke mogu povećati troškove puta i/ili smještaja konsultant-predavača i/ili kandidata (u slučaju kada je obuka van prostorija organizacije), ali ne zahtjeva troškove puta i/ili smeštaja koje kandidati mogu imati ukoliko prisustvuju otvorenim obukama

Obuke na daljinu (Distance learning)

Obuke na daljinu se odvijaju komuniciranjem putem Interneta i prilagođenje su radu u uslovima koji ne zahtjevaju prisustvo kandidata u učionici.

Prednost ovih obuka je u tome što kandidatima pruža veliku slobodu po pitanju izbora okruženja za rad, jer im omogućava da obuku pohađaju i u slučaju kada nisu u mogućnosti da prisustvuju lokaciji na kojoj se odvijaju obuke koje zahtjevaju unapred pripremljene učionice.