D nivo obuka – Eksterni proverivač (eksterni auditor) – je prilagođen potrebama provjerivača (auditora)* koji vrše provjere partnerskih i drugih organizacija** i omogućava sticanje ključnih znanja i vještina za uspješno planiranje, realizovanje, kontrolu i unapređivanje provjera u skladu sa relevantnim kriterijumima i dobrom praksom eksternih provjera. 

 

* veoma često ove provjere vrše vođe timova provjerivača (auditora). 

** provjera partnerskih organizacija spada u takozvane – provjere druge strane – i po svojoj prirodi je eksternog karaktera. 

 

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

 • da uz kompetencije koje obuhvataju i prethodni nivoi obuka obuhvatite i znanja i vještine iz domena provjera (audita) druge strane i
 • da uz to ostvarite i kompetencije koje Vam mogu omogućiti da obavljate aktivnosti vođe timova provjerivača (auditora) u vezi relevantnog sistema menadžmenta, bilo da je to:
  • • samo za potrebe Vaše organizacije,
  • • sa ciljem da Vaša organizacije u sklopu njenih usluga proširi poslovanje i na pružanje konsultantskih usluga u vezi implementacije i provjere sistema menadžmenta, ili
  • • sa ciljem da Vašu karijeru usmjerite u pravcu samostalnog stručnog konsultanta i/ili eksternog proverivača (auditora).

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju menadžeri sistema menadžmenta, članovi tima za implementaciju i zaposleni koji učestvuju u internim provjerama (auditima), i stručni eksterni konsultanti za uvođenje, unapređenje ili provjeru (audit) sistema menadžmenta.

 • Top menadžment
 • Menadžeri sistema menadžmenta
 •  Članovi tima za implementaciju sistema menadžmenta
 • Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta
 • Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim provjerama (auditima)
 • Stručni eksterni konsultanti za uvođenje i unapređenje sistema menadžmenta
 •  Stručni eksterni provjerivači (auditori) sistema menadžmenta