C nivo obuka Interni provjerivač (interni auditor) –  uz znanja u vezi zahtjeva relevantnog standarda, omogućava i sticanje ključnih znanja i vještina za uspješnu pripremu i realizaciju provjera (audita) organizacije, čime se omogućava dugotrajno održavanja željenih nivoa sistema menadžmenta. 

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko ste (ili očekujete da ćete biti) imenovani za menadžera, konsultanta i/ili zaposlenog u okviru tima koji ima (ili će imati) aktivno učestvovanje u procesima interne provjere (audita) sistema menadžmenta.

Ukoliko želite:

  • da uz kompetencije potrebne za uspostavljanje i implementaciju sistema menadžmenta ostvarite i kompetencije potrebne za adekvatnu provjeru sistema menadžmenta u Vašoj organizaciji – bilo u ulozi menadžera, internog konsultanta ili zaposlenog u okviru tima koji učestvuje u održavanju i unapređivanju sistema menadžmenta;
  • da se osposobite da za uspješno planiranje, realizovanje, kontrolu i unapređivanje provjera u skladu sa relevantnim kriterijumima i dobrom praksom provjeravanja (audita).

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju menadžeri sistema menadžmenta, članovi tima za implementaciju i zaposleni koji učestvuju u internim provjerama (auditima), i stručni eksterni konsultanti za uvođenje, unapređenje ili provjeru (audit) sistema menadžmenta.

  • Top menadžment
  • Menadžeri sistema menadžmenta
  • Članovi tima za implementaciju sistema menadžmenta
  • Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta
  • Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim provjerama (auditima)
  • Stručni eksterni konsultanti za uvođenje i unapređenje sistema menadžmenta
  • Stručni eksterni provjerivači (auditori) sistema menadžmenta